Verkoopswaarden

Onze verkoopswaarden

OVEREENKOMST VERHUUR

BETREFT

- AUTOSTALLING -

II. ALGEMENE VOORWAARDEN

II.a. Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen waarbij de verhuurder partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van alle andere van welke aard ook, doch onverminderd de bepalingen van dwingend recht. De voorwaarden samen met bijzondere voorwaarden en/of gegevens op de voorzijde van de offerte, bestelbon, prestatiebon, factuur of ander document uitgaand van de verhuurder, maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen. Afwijkingen van de voorwaarden en/of individuele overeenkomsten kunnen slechts rechtsgeldig bewezen worden door een wederzijds ondertekend schriftelijk akkoord.

II.b.(i) Bij niet-naleving van de verplichting om, op het einde van de termijn, de stallingplaats te verlaten, zal de klant, gedurende de verdere bezetting, pro rata temporis een dwangsom per dag verschuldigd worden, gelijk aan het drievoud van de dagelijkse huur, onverminderd de kosten en uitgaven voortvloeiend uit de gedwongen verbreking.

II.b.(ii) Bij de levering van bepaalde aanvullende diensten door de verhuurder, gelden termijnen als streefdatum, bepaald bij benadering en in de verwachting van normale omstandigheden; zij zullen in de mate van het mogelijke gerespecteerd worden, doch zijn geenszins bindend; een overschrijding ervan biedt de klant aldus niet het recht om een bestelling te annuleren en/of enige schadevergoeding te vorderen. Zou de tijdsplanning vereisen dat de klant binnen een specifieke termijn bepaalde informatie verstrekt en deze informatie wordt niet tijdig geleverd, dan is het mogelijk dat de verwachte afwerkingdatum moet worden aangepast. Hetzelfde geldt bij onvoorziene omstandigheden.

II.c.(i) Zou de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst voldoen, is de verhuurder gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de hem verder toekomende rechten, de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) op te schorten of zonder rechterlijke tussenkomst ad nutum te verbreken.

Hetzelfde geldt indien de klant zich in staat van vereffening of van faillissement zou bevinden.

Ook bij overmacht is de verhuurder gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de hem verder toekomende rechten, hetzij de uitvoering van de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de oorzaak van de overmacht heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) zonder rechterlijke tussenkomst ad nutum te verbreken.

De klant is, in voornoemde gevallen, verplicht het gedeelte van de overeenkomst dat reeds is uitgevoerd geweest, naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs van het geheel te betalen.

II.c.(ii) Klachten met betrekking tot de engagementen van de verhuurder worden, op straffe van verval, uitdrukkelijk binnen de 7 werkdagen na de feiten waarop zij zijn gebaseerd schriftelijk aan de laatste meegedeeld.

Een klacht, ongeacht de aard, kan door de klant nooit worden ingeroepen als een reden tot uitstel van betaling.

II.d.(i) De door de verhuurder vermelde prijzen zijn exclusief btw en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.

Jaarlijks worden de prijzen aangepast aan de stijging van de levensduurte, overeenkomstig de index der consumptieprijzen (gezondheidsindex), zonder dat de prijzen ooit kunnen dalen.

II.d.(ii) De verschuldigde sommen zullen periodiek gefactureerd worden en precies en gedetailleerd vermeld worden in de desbetreffende factuur.

Op het einde van de overeenkomst, zal een eindfactuur opgemaakt worden, rekening houdend met het reeds gefactureerde.

II.d.(iii) Behoudens uitdrukkelijke (schriftelijke) aanduiding anderszins, zijn alle facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, via bankoverschrijving ten gunste de verhuurder.

II.d.(iv) Een factuur dient per aangetekend schrijven geprotesteerd te worden binnen de 7 werkdagen na factuurdatum, met opgaaf van de reden van het protest en de details van de factuur.

II.d.(v) Niet (tijdige) betaling van een factuur brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege, zelfs zonder enige aanmaning, een conventionele verwijlinterest op groot 8% ’s jaars en een conventionele schadevergoeding groot 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150, onverminderd het recht op vergoeding van het totaal der onkosten van invordering wegens betalingsachterstand.

Niet (tijdige) betaling van een factuur, brengt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de onmiddellijke opeisbaarheid teweeg van alle andere openstaande facturen, ook al zijn deze nog niet vervallen.

Ook behoudt de verhuurder zich, in dat geval, het recht voor om alle lopende engagementen op te schorten of te annuleren.

II.d.(vi) Alvorens het VOERTUIG wordt afgehaald (zelfs indien maar tijdelijk), dienen alle opeisbare sommen betaald te zijn door de klant. De verhuurder behoudt zich een retentierecht voor met betrekking tot het VOERTUIG voor het geval van niet (tijdige) betaling.

II.e.(i) De verhuurder levert enkel de verhuring en de klant betaalt voor die diensten.

II.e.(ii) De stalling gebeurt op risico van de klant.

Het is de klant die zal instaan voor de nodige of nuttige voorzorgsmaatregelen i.v.m. de autostalling; zo zal hij dienen te zorgen voor een batterijlader of batterijslot, zodat de wagen kan starten, ook na lang stilstaan.

De klant zal de boorddocumenten van het VOERTUIG niet in de wagen laten, maar bij hem persoonlijk bewaren.

De klant zal zich naar behoren moeten verzekeren bij een door de verhuurder aanvaarde verzekeringsmaatschappij, met afstand van verhaal tegenover de verhuurder en de andere medehuurders.

II.e.(iii) De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan het VOERTUIG ongeacht de oorzaak.

Zou de aansprakelijkheid hetzij contractueel hetzij extracontractueel - van de verhuurder toch komen vast te staan, dan zal zij slechts gehouden zijn tot vergoeding van directe schade, met uitsluiting van elke indirecte schade. Ook kan de verhuurder ten hoogste aansprakelijk zijn voor schade die rechtstreeks is veroorzaakt door haar fout of nalatigheid zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn. Indien aansprakelijkheid is vastgesteld, dan is zij - zowel contractueel als extracontractueel - beperkt tot een bedrag maximaal gelijk aan de bedragen, exclusief btw of taksen, door de klant betaald voor de betrokken levering, onder voorbehoud van wat hierna volgt. Indien een toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering evenwel waarborg verleent voor hogere bedragen, zal de aansprakelijkheid verhoogd worden tot aan de bedragen die effectief gewaarborgd worden. De klant kan te allen tijde om een recent verzekeringsattest verzoeken.

Voormelde regeling geldt niet in geval van bedrog en geldt voor zover en in de mate naar Belgisch recht mogelijk.

II.f.(i) De gebeurlijke nietigheid van één of meer clausules, of onderdelen ervan heeft niet de nietigheid van de overige bepalingen voor gevolg en desgevallend verbinden partijen zich ertoe hetzelfde economische evenwicht te zoeken als indien deze nietigheid er niet was geweest.

II.f.(ii) In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Gent afdeling Brugge bevoegd, is het Nederlands de enige proceduretaal en is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.